หน้าแรก
 
ศรัทธา พิมพ์
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึง เฉพาะศรัทธาที่เชื่อด้วยปัญญา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อด้วยเหตุผล ถ้าเชื่อโดยปราศจากปัญญาเรียกว่า อธิโมกข์ ( ความน้อมใจเชื่อ หรือเชื่อตามเขา)

ศรัทธา มี ๔ ประการ คือ

๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม

๒. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม

๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตวโลก มีกรรมเป็นของๆ ตน

๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ความเชื่อทั้ง ๔ ประการนี้เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญที่จะทำความดีด้วยตนเอง ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อเรื่องการดลบันดาล เรื่องปาฏิหาริย์เป็นต้น


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org