หน้าแรก
 
ศาสนา พิมพ์
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

ศาสนา แปลว่า คำสั่งสอน หมายถึง คำสั่งสอนที่เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัจธรรม

ศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนัยว่าจะต้องมีองค์ประกอบ ๕ ประการคือ

๑. ศาสนศาสดา คือผู้สั่งสอนมีตัวตนปรากฎ

๒. ศาสนธรรม คือคำสั่งสอนที่เป็นหลักปฏิบัติ

๓. ศาสนบุคคล คือผู้สืบต่อหรือสาวก

๔. ศาสนพิธี คือพิธีกรรม

๕. ศาสนสถาน คือสถานที่ประกอบพิธีกรรม รวมถึงวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ของศาสนา

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org