หน้าแรก
 
ศาสนูปถัมภ์ ศาสนูปถัมภก พิมพ์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

ศาสนูปถัมภ์ คือการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาการอุดหนุนช่วยเหลือ การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกิจการในด้านต่างๆ ของศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา

ศาสนูปถัมภก คือผู้อุปถัมภ์บำรุงศาสนา ผู้ทำหน้าที่ศาสนูปถัมภ์ หมายถึงประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนา

มีที่ใช้พิเศษคือ เอกอัครศาสนูปถัมภก หมายถึงพระเจ้าอยู่หัว เพราะทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org