หน้าแรก
 
สกทาคามี พิมพ์
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

สกทาคามี แปลว่า ผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว ใช้ว่า สกิทาคามี ก็ได้

สกทาคามี เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุสกทาคามิผล แต่ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษายังต้องบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกจนกว่าจะได้บรรลุอรหัตผล เมื่อสิ้นชีวิตแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์โลกอีกเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถบรรลุอรหัตผลได้

สกทาคามี เป็นผู้ละสังโยชน์ ๓ อย่าง คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ได้แล้ว กับทำราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลงได้


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org