หน้าแรก
 
สมณะ พิมพ์
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

สมณะ แปลว่า ผู้สงบ ผู้มีบาปสงบระงับแล้ว

สมณะ ใช้หมายถึงนักบวชในพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ หมายรวมถึงพระอริยบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วและผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยบุคคล

สมณะ ในความหมายทั่วไปหมายถึงผู้สงบกาย สงบวาจา สงบใจ มีความประพฤติเรียบง่ายสม่ำเสมอ สำรวมระวังกายวาจาใจมิให้คะนองเกะกะเก้งก้าง มิให้พล่ามเพ้อเจ้อ มิให้ฟุ้งซ่านพล่านไปตามกระแสกิเลส


 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org