หน้าแรก
 
สมณศักดิ์ พิมพ์
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

สมณศักดิ์ หมายถึงยศของพระสงฆ์

สมณศักดิ์ เป็นเครื่องราชสักการะที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแด่พระสงฆ์ผู้ทรงคุณความดี บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระศาสนาประชาชน และประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์

สมณศักดิ์ มีหลายชั้นหลายระดับ คือชั้นสมเด็จพระสังฆราช ชั้นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ชั้นพระราชาคณะ ชั้นพระครูสัญญาบัตร ชั้นฐานานุกรม ชั้นเปรียญ และในแต่ละชั้นยังแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น ชั้นพระราชาคณะ แบ่งเป็นชั้นธรรม ชั้นเทพ เป็นต้น ชั้นพระครูสัญญาบัตรแบ่งเป็นชั้นพิเศษชั้นเอก เป็นต้น

สมณศักดิ์ แต่ละชั้นมีพัดเป็นเครื่องหมายกำหนด เรียกว่า พัดสมณศักดิ์ หรือ พัดยศ


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org