หน้าแรก
 
สมเด็จ พิมพ์
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

สมเด็จ หมายความว่ายิ่งใหญ่หรือประเสริฐ

สมเด็จ เป็นคำยกย่อง ใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง เช่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น

สมเด็จ ในคำวัดหมายถึงพระมหาเถระผู้ได้รับสถาปนาให้มีฐานันดรศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐกว่าสมณศักดิ์ทั่วไป มี ๒ ระดับ คือ สมเด็จพระราชาคณะ และ สมเด็จพระสังฆราช

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org