หน้าแรก
 
สังฆกรรม พิมพ์
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

สังฆกรรม แปลว่า กรรมอันสงฆ์พึงทำ

สังฆกรรม หมายถึงกิจกรรมทางพระวินัยที่พระภิกษุจำนวน ๔ รูปขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นสงฆ์จะพึงร่วมกันทำเป็นสังฆสามัคคี ในการทำสงฆ์จะต้องพร้อมเพรียงกันทำ ต้องทำในเขตสีมาที่เรียกว่าอุโบสถหรือโบสถ์ ต้องนั่งให้ได้หัตถบาสอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลาที่ทำ เวลามีมติต้องเป็นเอกฉันท์ โดยใช้วิธีเงียบหรือรับว่าสาธุ และเป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม ไม่มีอคติ เช่นนี้จึงจะเป็นสังฆกรรมแท้

กิจกรรมหรืองานที่ต้องทำเป็นสังฆกรรม เช่น การทำปาฏิโมกข์ การปวารณา การสมมติสีมา การให้ผ้ากฐิน การอุปสมบท เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org