หน้าแรก
 
วิหาร พิมพ์
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

วิหาร ทั่วไปหมายถึงอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มักสร้างเป็นคู่กับอุโบสถ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงวัด อาวาส หรืออาราม

วิหาร ใช้เป็นคำลงท้ายสร้อยนามพระคือ ชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรมหาวิหาร

1. พระอารามหลวงชั้นเอก มี ๓ ชนิด คือ ชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรรมหาวิหาร

2. พระอารามหลวงชั้นโท มี ๔ ชนิด คือ ชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวิหาร ชนิดวรมหาวิหาร ชนิดวรวิหาร

3. พระอารามหลวงชั้นตรี มี ๓ ชนิด คือ ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรวิหาร ชนิดสามัญ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org