หน้าแรก
 
คนแมลงผึ้ง พิมพ์
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

รสหอมหวาน
ไม่แวะข้อง
คนดีหาก
ประพฤติตน

แมลงผึ้ง
ของเหม็น
ยึดแบบ
เหมือนผึ้ง

จึงแตะต้อง
ไม่เป็นผล
อันแยบยล
จึงดีจริงฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org