หน้าแรก
 
เครื่องผูก พิมพ์
๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

คนเขลาย่อมกล่าวเรื่องใด ไม่ถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้น

คนฉลาดย่อมกล่าวเรื่องใด แม้ถูกผูกก็หลุดในเรื่องนั้น

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org