หน้าแรก
 
บัณฑิต พิมพ์
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่

แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลมในที่นั้นๆ ได้เหมือนกัน

ขุ. ชา. อฏฺฐก. ๒๗/๒๔๑

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org