หน้าแรก
 
ปรารภความเพียร พิมพ์
๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย
และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย
แล้วปรารถนาความเพียรเถิด
นี้เป็นพุทธานุศาลสนี

ขุ.จริยา. ๓๓/๕๙๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org