หน้าแรก
 
ผู้เก็บโทษด้วยปาก พิมพ์
๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้ใดสรรเสริญคนควรติ

หรือติคนที่ควรสรรเสริญ

ผู้นั้นย่อมเก็บโทษด้วยปาก

เขาไม่ได้สุขเพราะโทษนั้น

องฺ จตุกฺกฺ ๒๑/๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org