หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีอาสาวะ พิมพ์
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้ใดมีจิตคุ้มครองแล้ว ฟังคำสอนของพระชินเจ้า
ผู้นั้นชื่อว่าให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไป

ทำให้แจ้งซึ่งอกุปปธรรม บรรลุความสงบอย่างยิ่ง

ไม่มีอาสาวะอย่างดับสนิท

ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org