หน้าแรก
 
สรรเสริญ - นินทา พิมพ์
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

ภิกษุไม่ควรหวั่นไหวเพราะนินทา
ได้รับสรรเสริญก็ไม่ควรเหิมใจ
พึงบรรเทาความโลภกับความตระหนี่

ความโกรธ และความส่อเสียดเสีย

ขุ. มหา. ๒๙/๔๖๔,๔๖๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org