หน้าแรก
 
อานิสงส์แห่งปิยวาจา พิมพ์
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้มีปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อยๆ เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือตนเอง
ผู้นั้นย่อมมีผู้บูชาในท่ามกลางชุมชน

แม้ภายหลังเขาย่อมไปสู่สุคติ

ขุ. ชา. วีสติ. ๒๗/๔๒๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org