หน้าแรก
 
มิตร พิมพ์
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗

มิตร ถึงจะมีกำลังน้อย
แต่ดำรงอยู่ในมิตรธรรม

ก็นับได้ว่าเป็นทั้งญาติ

เป็นทั้งพวกพ้อง เป็นทั้งมิตร

และเป็นทั้งเพื่อนของเรา

คุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org