หน้าแรก
 
ทางสว่าง พิมพ์
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางที่สว่างความเมา

บรรเทาความโศก เปลื้องสงสาร

เป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวง โดยความเคารพ

ขุ. พุ. ๓๓/๔๑๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org