หน้าแรก
 
ผู้สงบ พิมพ์
๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้ใดพิจารณาเห็นความยิ่งและหย่อนในโลกแล้ว
ไม่มีความหวั่นไหวในอารมณ์ไหนๆ ในโลก
เรากล่าวว่า ผู้นั้นเป็นผู้สงบ ไม่มีกิเลสดุจควันไฟ
ไม่มีทุกข์ ปราศจากตัณหา ข้ามชาติชราได้

องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org