หน้าแรก
 
มหาเถรสมาคม พิมพ์
๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

มหาเถรสมาคม เป็นชื่อองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย มีชื่อเรียกว่า มส.

มหาเถรสมาคม คำนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์ มีขึ้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ ๕

มหาเถรสมาคม ประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดโดยมี สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เช่น ออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับมหาเถรสมาคม เป็นต้น


 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org