หน้าแรก
 
โลกาธิปไตย พิมพ์
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

โลกาธิปไตย แปลว่า ความถือโลกเป็นใหญ่ คือถือเสียงชาวโลกเป็นประมาณ

โลกาธิปไตย หมายถึงการยึดถือเอาเสียงหรือกระแสหรือความนิยมของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ จะทำอะไรก็ทำไปตามกระแสเสียง ทำตามใจผู้คนส่วนใหญ่ เกรงกลัวต่อเสียงต่อว่า

โลกาธิปไตย เป็นดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ กล่าวคือหากเสียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้มีคุณธรรม ย่อมให้คุณแต่หากไม่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้ขาดธรรมย่อมให้โทษมากกว่าให้คุณ

โลกาธิปไตย ในคำวัดตรงกับคำว่า ประชาธิปไตย ในภาษาทางโลกนั่นเอง
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org