หน้าแรก
 
วัตร พิมพ์
๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

วัตร หมายถึงกิจพึงกระทำ หน้าที่ขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบอย่าง การประพฤติ การปฏิบัติ

วัตร แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๓ อย่างคือ

๑. กิจวัตร คือหน้าที่ที่ควรทำ เช่น หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ ต่ออาจารย์

๒. จริยาวัตร คือมารยาทที่พึงประพฤติ เช่นมารยาทในการขบฉัน มารยาทในการจำวัดเป็นต้น

๓. วิธีวัตร คือแบบแผนที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่นวิธีครองผ้า วิธีใช้และเก็บบาตร วิธีพับเก็บจีวร เป็นต้น

วัตร เป็นธรรมเนียมที่พระสงฆ์ปฏิบัติให้เป็นแบบเดียวกันและสม่ำเสมอกัน แสดงถึงฐานะและความเป็นเอกภาพ อันนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org