หน้าแรก
 
วินัย วินัยปิฏก พิมพ์
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

วินัย แปลว่า การกำจัด การเลิกละ ข้อนำไปให้วิเศษ ข้อนำไปให้ต่าง

วินัย ในคำวัดหมายถึงระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นระเบียบเดียวกัน ได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นข้อบัญญัติ เป็นข้อห้าม วางไว้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะ เป็นเครื่องมือบริหารหมู่คณะ ซึ่งได้แก่คำสั่งสอนที่รวมอยู่ในพระวินัยปิฏก

วินัยปิฏก คือที่รวมคำสั่งสอนที่เป็นข้อบัญญัติต่างๆ มี ๕ หมวดใหญ่คือ ๑) อาทิกัมม์ ๒) ปาจิตติย์ ๓) มหาวรรค ๔) จุลวรรค ๕) ปริวารวรรค มีคำเรียกย่อหรือหัวใจว่า อา ปา มจุ ป


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org