หน้าแรก
 
สังฆการี พิมพ์
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

สังฆการี คือ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวงหรืองานพระราชพิธี

สังฆการี เป็นตำแหน่งมีมาแต่สมัยอยุธยาโดยทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ ตรวจตรา ถวายคำแนะนำพระภิกษุสามเณรผู้มีอาจาระความประพฤติที่ไม่เหมาะสมจนกระทั่งถึงสามารถ ชำระอธิกรณ์พิจารณาลงโทษพระสงฆ์ผู้ประพฤติผิดพระธรรมวินัยจนถึงให้สละสมณเพศได้

สังฆการี ในปัจจุบันเรียกว่า สังฆการสังกัดกรมการศาสนา แต่ไม่มีอำนาจเหมือนสังฆการีสมัยก่อน มีหน้าที่เพียงรับสนองงานคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง โดยถวายคำแนะนำเพื่อพิจารณาลงโทษพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและกฏหมายบ้านเมืองเท่านั้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org