หน้าแรก
 
สิกขมานา พิมพ์
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

สิกขมานา แปลว่า นางผู้กำลังศึกษา ใช้ว่า นางสิกขมานา ก็มี

สิกขมานา หมายถึง สามเณรีผู้กำลังอบรมตนเป็นเวลา ๒ ปีเพื่ออุปสมบทเป็นภิกษุณีกล่าวคือสามเณรีผู้มีอายุ ๑๘ ปีแล้วต้องการจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีเมื่อมีอายุครบ ๒๐ จะต้องรับสิขาสมมติจากภิกษุณีสงฆ์เพื่อสมาทานศีล ๖ ข้อข้างต้นของอุโบสถศีล เป็นเวลา ๒ ปีก่อน เมื่อได้รับสิกขาสมมติแล้วต้องรักษาศีล ๖ ข้อนั้นโดยเคร่งครัด หากขาดไปข้อใดข้อหนึ่งต้องเริ่มนับเวลาใหม่ ในขณะที่รักษาศีล ๖ ข้อนี้แหละเรียกว่า สิกขมานา เมื่อรักษาได้บริบูรณ์ครบ ๒ ปีแล้วจึงมีสิทธิขออุปสมบทจากภิกษุณีสงฆ์ต่อไป

สิกขมานา ในประเทศไทยไม่เคยมี เนื่องจากไม่มีภิกษุณีสงฆ์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org