หน้าแรก
 
เสขะ พิมพ์
๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
 

เสขะ แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษาอยู่ คือ ยังต้องศึกษาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อบรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปอีก เรียกเต็มว่า พระเสขะ หรือ เสขบุคคล

เสขะ คือ พระอริยบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลหรือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ได้แก่พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี

เสขะ หากได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นอันพ้นจากความเป็นเสขะ และได้ชื่อใหม่ว่า อเสขะ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org