หน้าแรก
 
อธิกรณ์ พิมพ์
๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

อธิกรณ์ แปลว่า ภารกิจที่พึงทำให้สงบให้เรียบร้อยเหมาะสม

อธิกรณ์ ในคำวัดใช้หมายถึงสาเหตุ คดีเรื่องราว ปัญหา ความยุ่งยาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ ที่สงฆ์ต้องจัดการสะสางหรือดำเนินการทำให้สงบหรือเป็นไปด้วยดี

อธิกรณ์ ในพระวินัยมี ๔ เรื่อง คือ

  • วิวาทาธิกรณ์ การถกเถียงกันเรื่องพระธรรมวินัย
  • อนุวาทาธิกรณ์ การกล่าวหากันด้วยอาบัติ
  • อาปัตตาธิกรณ์ การปรับอาบัติและวิธีการออกหรือพ้นจากอาบัติ

๔. กิจจาธิกรณ์ ภารกิจต่างๆ อันสงฆ์พึงสามัคคีร่วมกันทำที่เรียกว่าสังฆกรรมเช่น การให้อุปสมบท

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org