หน้าแรก
 
สุคโต สุคต พิมพ์
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

สุคโต แปลทั่วไปว่า เสด็จไปดีแล้ว เป็นพระเนมิตกนามของพระพุทธเจ้า ใช้ว่า สุคต หรือ พระสุคต ก็ได้

สุคโต ท่านให้ความหมายไว้ 4 นัย คือ

นัยที่ 1 หมายความว่า ผู้มีทางเสด็จที่งาม คือ อริยมรรค อันเป็นทางที่สะอาด ไม่มีโทษ

นัยที่ 2 หมายความว่า ผู้เสด็จไปสู่ที่อันดี คือเสด็จไปสู่พระอมตนิพพาน

นัยที่ 3 หมายความว่า ผู้เสด็จไปแล้วโดยชอบ คือไม่เสด็จหวนกลับมายังกิเลสที่ทรงสะได้แล้วอีก เสด็จไปบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกทั้งปวง และทรงดำเนินไปตามทางสายกลาง ไม่เข้าใกล้ทางสุดโต่างสองทางคือ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค

นัยที่ 4 หมายความว่า ผู้ตรัสโดยชอบ คือ ตรัสแต่วาจาที่ควร ในฐานะอันควร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org