หน้าแรก
 
ศูทร พิมพ์
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

ศูทร เป็นชื่อของวรรณะหรือชนชั้นที่ 4 ของสังคมฮินดู ซึ่งแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร

ศูทร เป็นพวกชนชั้นต่ำ ด้อยการศึกษา และมีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างใช้แรงงานได้แก่ พวกคนรับใช้และกรรมการ แม้มีจำนวนมาก แต่ไม่มีพลังอำนาจพอที่จะยกระดับตัวเองให้ทัดเทียมวรรณะอื่นได้ และมักเป็นที่รังเกียจของคนวรรณะอื่น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org