หน้าแรก
 
ผู้สงบ 4 พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๙

ผู้ใดตัดความข้องทั้งปวงแล้ว

บรรเทาความกระวนกระวายใจได้

ผู้นั้นถึงความสงบใจ เป็นผู้สงบระงับอยู่เป็นสุข

 

อง. ติก. ๒๐/๑๗๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org