หน้าแรก
 
ผู้อยู่เป็นสุข พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๖

ผู้ที่ไม่ต้องให้ใครดูแล
และผู้ที่ไม่ต้องดูแลใคร
ย่อมอยู่เป็นสุข
ไม่มีเยื่อใยในกามทั้งปวง

สุขวิหาริชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org