หน้าแรก
 
ผู้ควรแก่ผ้าย้อมน้ำฝาด พิมพ์
๑๑ มกราคม ๒๕๔๖

ผู้ที่คลี่คลายกิเลสดังน้ำฝาดได้แล้ว
ดำรงมั่นอยู่ในศีลด้วยดี
ประกอบด้วยความข่มใจและความซื่อสัตย์
ผู้นั้นแล จึงสมควรแก่ผ้าย้อมน้ำฟาด

กาสาวชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๙๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org