หน้าแรก
 
ผู้ไม่รู้จักกาล พิมพ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ผู้ใดปรารถนาทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง

ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลัง

ดุจมาณพ(ผู้ประมาทแล้วรีบ)หักไม้กุ่มฉะนั้น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๓

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org