หน้าแรก
 
การผูกเวร พิมพ์
๒๑ มกราคม ๒๕๔๖

คนเหล่าใดมัวแต่ผูกเวรกันว่า
เขาเคยด่าเรา เคยฆ่าเรา เคยชนะเรา
หรือว่าเคยลักของเราไป
เวรของพวกเขาจะสงบระงับไม่ได้เลย

ทีฆีติโกสลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๑๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org