หน้าแรก
 
การวางตน พิมพ์
๒๒ มกราคม ๒๕๔๖

ในที่ใด ไม่มีคนรู้จักตน
ทั้งทางชาติกำเนิดหรือทางคุณธรรม
เมื่ออยู่ในหมู่คนที่ไม่รู้จัก ณ ที่นั้น
ก็อย่าได้ถือตัว

ทัททรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๑๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org