หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีเวรภัย พิมพ์
๒๕ มกราคม ๒๕๔๖

ผู้ใดไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่า
ไม่เอาชนะเอง ไม่ใช้ให้คนอื่นเอาชนะ
มีจิตเมตตาในสัตว์ทั่วไป
ผู้นั้น ย่อมไมีมีเวรภัยกับใคร

จักกวากชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๙๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org