หน้าแรก
 
ผู้เป็นใหญ่ พิมพ์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดมีพวกพ้องบริวารมาก
ผู้นั้นแลย่อมได้เป็นใหญ่ ในหมู่คณะนั้น
ดูสุนัจจิ้งจอกได้เป็นราชาแห่งสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหมด
เพราะอาศัยบริวารเป็นตัวอย่าง

สัพพทาฐชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๓๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org