หน้าแรก
 
ผู้ควรแก่การเป็นใหญ่ พิมพ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ถึงเขาจะเป็นคนใช้หรือคนงาน
แต่ดำรงอยู่ในศีลธรรม มีทักษะ
และมีความขยันหมั่นเพียร
ก็ควรตั้งให้เป็นใหญ่

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๒๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org