หน้าแรก
 
ผู้สมควรอยู่ในวงราชการ พิมพ์
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ข้าราชการ จะต้องมีปัญญา มีจิตสำนึกสมบูรณ์
ฉลาดในการจัดการและวิธีทำงาน
รู้จักกาลเวลา และสมัยนิยม
ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น จึงสมควรอยู่ในวงราชการ

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๑๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org