หน้าแรก
 
สิ่งที่ไม่ดี พิมพ์
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

คฤหัสถ์ผู้ยังเสพเมถุน เกียจคร้าน ไม่ดี
นักบวช ไม่สำรวมระวัง ไม่ดี
ราชา ไม่ทรงใคร่ครวญก่อนปฏิบัติราชกิจ ไม่ดี
บัณฑิต มักโกรธ ไม่ดี

รถลัฏฐิชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๒๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org