หน้าแรก
 
เชื่อใจกัน พิมพ์
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

 ไม่ควรคบหาคนที่ปราศจากความเชื่อใจกัน
ซึ่งเป็นดุจบ่อน้ำที่แล้งน้ำ
แม้ถ้าจะขุดบ่อนั้น
ก็จะพบแต่น้ำที่มีกลิ่นโคลน

มหาโพธิชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๓๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org