หน้าแรก
 
ที่ไม่มีคนดี พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ในที่ใด ไม่นับถือคนดี มีแต่คนดูถูกดี
หรือมีแต่ยกย่องคนเลว
ในที่นั้น คนดีย่อมอยู่ไม่ได้แน่แท้

เนรุชาดก ขุ.ชา. 27/864

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org