หน้าแรก
 
ผู้พ้นภัย พิมพ์
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ผู้บรรลุธรรมอย่างสูงสุด ไม่มีความต้องการในโลกทั้งปวง
ย่อมไม่เศร้าโศกในเพราะความตาย
เหมือนพ้นจากเรือนถูกไฟไหม้

ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org