หน้าแรก
 
ผู้ถึงพร้อม พิมพ์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมัปปธาน มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์
ดาดาษด้วยดอกไม้คือวิมุตติ หาอาสวะมิได้ จักปรินิพพาน

ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org