หน้าแรก
 
มุทิตา พิมพ์
๒๐ มกราคม ๒๕๔๙

มุทิตา แปลว่า ความยินดี ความเป็นผู้ มีความยินดี

มุทิตา หมายถึง ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คือเมื่อผู้อื่นได้รับความสำเร็จ มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้า ก็พลอยชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้รับ ไม่มีความอิจฉาริษยาในความสำเร็จของเขา

ลักษณะของผู้มีมุทิตา คือเป็นคนไม่อิจฉาริษยา ยอมรับในความดีและความสำเร็จของคนอื่น แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นได้ด้วยความเต็มใจ

มุทิตา เป็นธรรมข้อที่ ๓ ในพรหมวิหารธรรม ๔ เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เรียกว่า อัปปมัญญา เป็นเครื่องกำจัด อรติ คือความไม่ยินดี ความขึ้งเคียด ความอิจฉาริษยา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org