หน้าแรก
 
สุจริต พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

.....สุจริต แปลว่า การประพฤติดี การประพฤติงาม หมายถึงการทำความดี , การทำถูกต้อง

.....สุจริต มี 3 อย่าง คือ กายสุจริต การประพฤติดีทางกาย วจีสุจริต การประพฤติดีทางวาจา มโนสุจริต การประพฤติดีทางใจ (ดูเรื่องนั้นๆ)

.....สุจริต เป็นสิ่งที่ดีงาม ควรประพฤติให้มีในตน เพราะผู้ประพฤติสุจริตย่อมได้รับผลดังนี้

.....๑. ตนเองตำหนิตนเองไม่ได้

.....๒. ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้รู้

.....๓. ชื่อเสียงงดงามขจรไป

.....๔. เวลาใกล้ตายก็มีสติ ไม่หลงตาย

.....๕. ตายแล้วไปสู่สุคติ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org