หน้าแรก
 
สมาทาน พิมพ์
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖


.....สมาทาน แปลว่า การถือเอา การรับเอา การถือปฏิบัติ

.....สมาทาน หมายถึงการรับมาเป็นหลักปฏิบัติ เช่น

.....-สมาทานศีล คือการรับศีลมาเป็นหลักปฏิบัติ

.....-สมาทานธุดงค์ คือการถือปฏิบัติตามหลักธุดงควัตร

.....สมาทาน ตามปกติจะกระทำต่อหน้าผู้อื่นเช่นพระสงฆ์ ด้วยการเปล่งวาจาหรือนึกในใจว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ คล้ายกับให้คำมั่นสัญญาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไว้ การสมาทานจึงเป็นอุบายวิธีให้ประพฤติปฏิบัติตามที่เปล่งวาจาไว้เพื่อรักษาคำมั่นสัญญา อันแสดงถึงความเป็นคนมีจิตใจมั่นคง พูดจริงทำจริง ไม่โลเลเหลาะแหละ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org