หน้าแรก
 
ผู้โง่เขลา พิมพ์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖


ผู้โง่เขลา ได้ยศมาแล้ว
มักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน
มักปฏิบัติในทางที่จะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

ทุมเมธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org