หน้าแรก
 
ความอดทนอันสูงสุด พิมพ์
๓ มีนาคม ๒๕๔๖

คนเราทนต่อถ้อยคำของคนที่เหนือกว่าได้ เพราะกลัว
ทนต่อถ้อยคำของคนที่เท่าเทียมกันได้ เพราะการแข่งขัน
แต่ว่าผู้ใดทนต่อถ้อยคำของคนที่ด้อยกว่าได้
ความอดทนนั้น ท่านกล่าวว่าเป็นสูงสุด

สรภังคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๓๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org